ดิจิทัล

การประเมินสมรรถนะด้านดิจิทัล

           สำนักวิทยบริการได้ดำเนินการสอบเพื่อประเมินสมรรถนะด้านดิจิทัล ซึ่งได้ดำเนินการด้วยข้อสอบ IC3 (ดำเนินการก่อนที่จะมีเกณฑ์การประเมินมา 4-5 ปี โดยขอรับการสนับสนุนจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ) ผลการสอบ IC3 ได้รายงานให้กับคณะทุกคณะเป็นระยะหลังจากได้รับผลการสอบอย่างเป็นทางการและใบประกาศรับรอง ผลการสอบที่ได้รายงานให้กับคณะทุกคณะในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 สามารถสรุปได้ดังนี้

ผลการสอบด้วยข้อสอบ LRU-CDL (Loei Rajabhat University Computer Driving License) สอบในเดือนพฤศจิกายน 2562

 

Download File